Kumpulan Kata Mutiara IslamKataMutiara Islam dari Hadits Imam Ja‘far as

Waspadalahterhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba. Sebab,seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorangyang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorangyang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.
Tigamanusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyakbicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikirkepada Allah.

Sesungguhnyapuncak keteguhan adalah tawadhu’.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakahtanda-tanda tawadhu’ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlisyang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, danmeninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.

Seoranglaki-laki seringkali mendatangi Imam Ja‘far as, kemudian dia tidak pernah lagidatang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nadasinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seoranglelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya adapada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.

Hati-hatilahterhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.

Ulamaadalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya padapenguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.

Tigaperkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, danperempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya,yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran.

Kata-katamutiara Islam dari Imam Baqir a.s.

1.Jiwa yang agung

“Ku-wasiatkanlima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jikamereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggappembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5)jika engkau dicela, kontrollah dirimu”.

2.Akibatbaik dan buruk

“Alangkahmungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akantetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginyadan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusanakhirat. Akan tetapi, ia dapatmenggapainya kemudian dan ia hidup bahagiakarenanya”.

3.Keutamaan terbaik dan jihad terbaik

“Tiadakeutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”.

4.Ambillah nasihat yang baik

“Ambillahnasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.

5.Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu

“(Jikasesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah darikesabaran yang digabung dengan ilmu”.

6.Kesempurnaan yang paling sempurna

“Kesempurnaanyang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapimusibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”.

7.Tiga kriteria agung

“Tigahal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu,menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabarketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”.

8.Kontinyu dalam berdoa

“SesungguhnyaAllah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengankebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. SesungguhnyaIa suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”.

9.Keutamaan orang alim atas ‘abid

“Seorangalim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu ‘abid”.

10.Dua karakter orang alim

“Seoranghamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnyadan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”.

11.Tiga pahala

“Jikamulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik,maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, makaumurnya akan ditambah”.

12.Tinggalkanlah kemalasan

“Janganlahmalas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barangsiapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barangsiapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”.

13.Penyesalan di hari kiamat

“Orangyang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan iasendiri tidak melaksanakannya”.

14.Buah silaturahmi

“Silaturahmidapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudahhisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

15.Berucap ramah dengan orang lain

“Ucapkanlahkepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakanitu kepadamu”.

16.Hadiah Ilahi

“Allahakan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orangyang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya, dan menjaganya dari(godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”.

17.Jujur dan melaksanakan amanat

“Bersikaplahwara’, berusahalah selalu, jujurlah, dan berikanlah amanat kepada orangnya,baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Seandainya pembunuh Ali bin AbiThalib a.s. menitipkan amanat kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadanya”.

18.Perbedaan antara ghibah dan tuduhan

“Ghibahadalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telahmenutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain), dan menuduh adalahengkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”.

19.Pencela dibenci Allah

“Allahmembenci pencela yang tidak memiliki harga diri”.

20.Tanda-tanda rendah hati

“(Engkaudapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yanglebih rendah dari kedudukanmu, mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai,dan menghindari debat meskipun engkau benar”.

21.Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik

“Ibadahyang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”.

22.Sumber dosa adalah tidak kenal Allah

“Tidakakan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”.

24.Akal adalah makhluk Allah terbaik

“KetikaAllah menciptakan akal, Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap.Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Kemudian Ia berfirman: “Demikemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebihKucintai darimu, dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yangKucintai. Semua perintah, larangan, siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”.

25.Hisab atas dasar akal

“SesungguhnyaAllah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akalyang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia.”

26.Pahala guru dan murid

“Sesungguhnyapahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajardarinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilahilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulamatelah mengajarkannya kepadamu”.

27.Dosa mufti yang tidak berilmu

“Barangsiapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup, maka ia akan dilaknat olehmalaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akandipikul olehnya”.

28.Ulama neraka

“Orangyang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain), mempermalukanorang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia, maka bersiap-siaplah untukmenempati neraka. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”.

29.Tanda-tanda seorang faqih

“Faqihyang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia, rindu akhirat danberpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW”.

30.Bergurau tanpa mencela

“SesungguhnyaAllah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang laindengan syarat tanpa cela-mencela”.

31.Azab untuk tiga criteria

“Tigakriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telahmerasakan siksanya: kezaliman, memutuskan tali silaturahmi dan bersumpahbohong, yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”.

32.Yang disukai Allah

“Sesuatuyang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yangdimiliki-Nya”.

33.Kontinyu dalam doa

“DemiAllah, seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akanmengabulkannya”.

34.Berdoa di waktu sahar

“SesungguhnyaAllah mencintai hamba yang banyak berdoa. Oleh karena itu, berdoalah pada waktuashar hingga matahari terbit, karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka,rezeki-rezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan”

35.Berdoa untuk orang lain

“Doayang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpasepengetahuannya”.

36.Mata-mata yang tidak akan menangis

“Semuamata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangunmalam di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yangtidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”.

37.Orang yang tamak bak ulat sutra

“Perumpamaanorang yang tamak bagaikan ulat sutra. Ketika sutra yang melilitnya bertambahbanyak, sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan matikesedihan di dalam sarangnya sendiri”.

38.Jangan berwajah dua

“Hambayang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua; ia memujisaudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya, jika saudaranya itudianugerahi nikmat, ia iri dan jika ia ditimpa musibah, ia menghinanya”.


Perbanyaklahkamu mengingat mati, karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamuzuhud atau tidak cinta kepada dunia.(Rasulullah)

Keluarlahdari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah, lalu penuhi hatimu denganAllah. Patuhilah kepada perintahNya, dan larikanlah dirimu dari laranganNya,supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu, setelah itu keluar, untukmembuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang dan janganmenyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpunjuga.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani)

Bertemandengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baikbagi kalian, daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawanafsunya.(Ibnu Attailllah as Sakandari)

Orangyang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu : KEPERCAYAN, CINTA danRASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib)

Ketahuilahbahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepaladari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akanmembusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akanrusak.
(SayidinaAli bin Abi Thalib)

Kejahatanyang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular, dan kalaukebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya, lalu bila kebajikandibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing, tetapi kalau kejahatan dibalas dengankebajikan itulah akhlaq manusia.(Nasirin)

Ilmuitu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjagaharta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta ituakan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabiladibelanjakan.(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

Sabarmemiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukurkepada Allah. (Ibnu Mas’ud)

Takutlahkamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah jugahakimmu. (Ali bin Abi Thalib)

Orangyang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.(Umar binKhattab)

Niatadalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketikaniatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatanitu buruk. (Imam An Nawawi)

Akumengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripadamenjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukanpakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenisamal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihatbaik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebihbaik daripada sabar. (Umar bin Kattab)

Diayang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.(BediuzzamanSaid Nursi)

Penderitaanjiwa mengarahkan keburukan. Putus asa adalah sumber kesesatan; dan kegelapanhati, pangkal penderitaan jiwa.(Bediuzzaman Said Nursi)

Kebersamaandalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakatitu, sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itumandeg.(Bediuzzaman Said Nursi)

Menghidupkankembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Hidupnya agama berarti cahayakehidupan.(Bediuzzaman Said Nur)

Orangyang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengansenang hati.(Ali bin Husein)

Seseorangyang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan darihidup.(Bediuzzaman Said Nur)

Pangkaldai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.(AbuSualeman Addarani)

Barangsiapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan, maka tidak ada sebuahkebahagiaan pun disisi Allah.(Adh-Dhahhak)

Semoga bermanfaat Kumpulan Kata Mutiara Islami ini
Bagikan lewat :
Anda sedang membaca artikel tentang Kumpulan Kata Mutiara Islam dan anda bisa menemukan artikel Kumpulan Kata Mutiara Islam ini dengan URL http://really-really-good.blogspot.com/2012/02/kumpulan-kata-mutiara-islam.html. Anda boleh menyebarluaskannya atau meng-copy paste-nya jika artikel Kumpulan Kata Mutiara Islam ini bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan LINK Kumpulan Kata Mutiara Islam sebagai sumbernya.


Artikel lain yang mungkin ingin anda baca!


Silahkan Gunakan Facebook Comment, Jika Anda Tidak Memiliki Url Blog!Responses

1 Respones to "Kumpulan Kata Mutiara Islam"

Komentar Sobat Sangat Berarti Bagi Kami

Mohon Berkomentarlah dengan Baik dan Sopan. Maaf, jika ingin menyertakan url (http://) mohon diLINK saja ya. Trims

 
Kembali Keatas Kembali Keatas
© Copyright 2010-2012 Really Really Good All Rights Reserved | About | Privacy | Contact | T O S | Sitemap | Stylished by Really Really Good Powered By Blogger
^_^ Submit | Member Area | Report | Report | Log In | Log Out
Ping your blog, website, or RSS feed for Free | |

DMCA.com